OCT är ett hållbart och miljöanpassat företag

Eftersom OCT AB är kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 så finns det ett strikt regelverk avseende samtliga typer av produkter m m som kan ha en inverkan på vår miljö.

I OCT:s verksamhet är det framför allt vår fordonspark som har en stor påverkan på vår miljö varför vi idag har Euroklass 6 motorer i samtliga våra lastbilar.

Den sociala påverkan som vår verksamhet har är svårare att identifiera dock är det så att våra anställda samt bolagets agerande i vårt samhälle påverkar vår omgivnings syn på hur människor och bolag interagerar gentemot varandra.

Bolaget har satt upp en drogpolicy samt etiska regler för att på detta sätt förebygga en negativ social samt samhällsmässig påverkan.

Miljöplan

OCT bedriver sin verksamhet i hyrda lokaler sedan 2007. Fastigheten befinner sig i Lunda industriområde som ligger i Spånga i nordvästra Stockholm samt i Hisings Backa utanför Göteborg.

Rekonditionering av fordon är av yttersta vikt att det utförs i servicehallen som är försedd med oljeavskiljare. Förvaring av drivmedel görs på gården i därför avsedda tankar enligt myndighetskrav. Verksamheten består av flytttjänster, magasiniering, arkivering, utbildning, fordonstvätt samt konsultuppdrag. Transporter av gods till och från kunderna utföres på lastbil vilket medför visst trafikbuller. Företagets fordonspark består av tunga och lätta lastbilar med Euroklass 6 motorer samt att företagets tjänstebilar drivs av naturgas.

OCT har tillsammans med företagets anställda diskuterat och inventerat vad, i vår verksamhet, som påverkar den yttre miljön i samband med vår yrkesutövning och enades om följande miljöredovisning.

Miljöpolicy

  • Policyn berör samtliga våra verksamhetsområden
  • Våra insatser skall styras av lagar, förordningar, kundkrav, affärsmässiga krav och ett personligt engagemang från alla medarbetare
  • Vi skall endast använda godkänd utrustning enligt fastställda myndighetskrav och lagar
  • Vi skall sträva efter att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan så långt det är möjligt
  • Miljöarbetet skall inriktas på ständiga förbättringar

Kvalitetspolicy

  • Focus i verksamheten skall vara kunden. Våra kunder skall bemötas med respekt och lyhördhet
  • Lagar och förordningar skall följas
  • Utbildningsprogram för personalen skall finnas och genomföras. för att på detta sätt försäkra sig om personalens kompetens
  • Kvalitet skall även eftersträvas avseende miljö samt även med hänsyn till de sociala värdena
  • Bolagets arbete med sitt kvalitetssystem skall vara en levande process och ständigt ses över, kompletteras och förbättras

Återvinning

OCT AB har sedan många år tillbaka ett avtalet med Stena Recycling AB för hantering av såväl vårt eget som våra kunders avfall på ett innovativt och klimatsmart sätt. Avtalet innefattar även utbildning gällande avfallshantering och annan miljökunskap i samband med förändringar av avfallshanteringen eller som en vidare utbildning.

Stena Recycling AB och OCT AB skall gemensamt verka för ständiga förbättringar och utveckling utav avfallshanteringen. Vi skall även se till att hålla oss informerade om förändringar som sker gällande lagar och förordningar inom avfallsområdet som kan ha påverkar på vår hantering av avfall och även i övrigt informerade om ändrade rutiner och procedurer.

Så långt som möjligt hittar vi nya användningsområden till möbler och övriga inventarier. Vi har flera samarbetspartner som säljer/köper möbler och inredningar från företag.

Med hjälp av vårt kontaktnät försöker vi också skänka bort inventarier och material som är fungerande och brukbart för att ge de nytt liv och glädje åt andra. I sista steget återvinner vi materialet med hjälp av vår avtalspartner Stena Recycling AB.

Sociala åtaganden

Då den typen av verksamhet som bolaget bedriver är slitsam för kroppen har OCT AB upprätt samarbete med kiropraktor, hälsovård samt friskvård. Bolaget har genom åren även stöttat den svenska idrottsrörelsen genom sponsring av idrottshallar samt lokala idrottsklubbar.

I samarbete med Arbetsförmedlingen har OCT AB även skapat anställning för personer som varit långtidssjukskrivna, handikappade men framför allt har bolaget engagerat sig i att skapa arbetstillfällen för ungdomar.

Intresserad av tjänsten?

Fyll i en offertförfrågan redan nu så återkommer vi med en prisuppgift inom kort.

Offertförfrågan